Sprawdzanie prac ziemnych przez archeologa. - avida.com.pl

Sprawdzanie prac ziemnych przez archeologa.

Duża ilość inwestycji powoduje zwiększenie rozmiaru prac budowlanych na terenie kraju. Często wykopy pod nowe nieruchomości lub infrastrukturę prowadzone są w pobliżu stanowisk archeologicznych, lub terenów ciekawych pod względem historycznym. Firma wykonująca nie ma wiedzy i doświadczenia w rozpoznaniu, co jest wartościowe dla nauki i poznania historii regionu. Istnieje obawa o zniszczenie zabytków lub poznanie nowo odkrytych przy budowie.


Wymogi nałożone na inwestora.


Wraz z pozwoleniem na budowę inwestor ma wiedzę o konieczności wykonywania prac budowlanych pod kontrolą firm prowadzących nadzór archeologiczny. To duże ułatwienie dla wykonawcy, który w takim wypadku ma pewność, że ewentualne znaleziska będą odpowiednio zabezpieczone. Firma archeologiczna będzie sprawdzała postęp prac i wykonywała dokumentację w przypadku znalezienia wartościowych przedmiotów. Taka współpraca zabezpiecza obie strony przed złamaniem prawa o ochronie zabytków.


Jak wygląda praca firmy nadzorującej?


Osoba prowadząca nadzór archeologiczny jest obecna podczas wykonywania prac ziemnych. Może ona w każdej chwili zatrzymać prace i wykonać stosowne oględziny miejsca, do którego ma podejrzenia o jego wartości dla nauki lub historii. Nie prowadzi ona stałych prac archeologicznych, a jedynie podejmuje działania interwencyjne oraz ma obowiązek zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o fakcie dokonania odkrycia.


Co daje taka współpraca z inwestorem?


Dobra współpraca archeologa z firmą wykonującą inwestycje pozwala na płynne przeprowadzenie prac budowlanych przy zachowaniu rzetelności dokumentacji wykopalisk. Tak otrzymane informacje przekazywane są po opracowaniu do konserwatora zabytków. Zwiększa to wiedzę jednostek badawczych o przeszłości miejsc wykopalisk. Inwestor natomiast jest pewien legalności przeprowadzonych badań, co zmniejsza ryzyko ewentualnych naruszeń ustawy o ochronie zabytków i ułatwia odbiór inwestycji przez nadzór budowlany i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Taka ochrona archeologiczna poprawia również wizerunek firmy w mediach.

Słowa kluczowe:archeolog,